Regulaminy

R E G U L A M I N  PARKU ZDROJOWEGO W KUDOWIE - ZDROJU

§ 1

Park Zdrojowy przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 2

Na terenie Parku zabrania się:

 1. Niszczenia zieleni parkowej  (w szczególności: wyrywania, deptania, łamania, podpalania).
 2. Zaśmiecania terenu.
 3. Przemieszczania i niszczenia urządzeń parkowych.
 4. Spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem uzyskania szczególnych  zezwoleń związanych z imprezami i tylko w miejscach wyznaczonych.
 5. Wjazdu bez wymaganego zezwolenia  pojazdów silnikowych.
 6. Jazdy na rowerach i urządzeniach rolkowych.
 7. Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca  oraz bez pakietu higienicznego (papierowa torebka z łopatką) na psie odchody.
 8. Umieszczania bez wymaganego zezwolenia reklam,  tablic, napisów  i ogłoszeń.
 9. Zakłócania spokoju poprzez głośne śpiewy, krzyki itp.
 10. Zakłócania ciszy nocnej.
 11. Handlu wszelkimi artykułami bez wymaganego zezwolenia
 12. Kąpieli w stawie i łowienia ryb oraz jazdy na łyżwach w okresie zimowym.
 13. Kąpieli w niecce fontanny.

§ 3

Kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu podlega karze na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń

§ 4

Obowiązki administratora terenu pełni Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju.
 REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
„SKATEPARK ZDRÓJ”

 1. Jazda na rolkach, deskorolkach czy rowerach BMX/MTB są sportami niebezpiecznymi.
 2. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach BMX/MTB.
 3. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
 4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX/MTB).
 5. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 6. Na każdym z elementów mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
 7. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
 8. Na jednym elemencie - dotyczy poręczy oraz podestu - może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 10. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
 11. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody - przez podniesiecie ręki.
 12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 13. Każde umyślne niszczenie przeszkód oraz malowanie farbami typu „spray” itp. na terenie Skateparku będzie zgłaszane przez administratora na policję.
 14. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 15. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.
 16. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu, środków odurzających i ich spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 18. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 19. Dbaj o porządek na Skateparku, śmieci wrzucaj do pojemników do tego przeznaczonych.
 20. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

PAMIĘTAJ:

- o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam – bądź przewidujący i uważny!
- nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!
- „Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych”.

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1