REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO

1
REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie na hasło – dokończenie zdania o Kudowie-Zdroju:

„Kudowa-Zdrój ……….., a reszta…………….”
2. Celem konkursu jest promowanie w formie aforyzmu, fraszki etc. miasta Kudowa-Zdrój.
3. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
II. WARUNKI KONKURSU
1. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycje hasła.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie e-mailem dokończonego zdania konkursowego (hasła) na adres: konkurs@kudowa.pl oraz skan oświadczenia autora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Hasło konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r., wyłącznie drogą elektroniczną.
III. NAGRODY
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyznaje trzy nagrody:
1) pierwsza nagroda – weekend w Kudowie-Zdroju,
2) druga nagroda – romantyczna kolacja w Parku Zdrojowym dla dwóch osób,
3) trzecia nagroda – Nagroda Niespodzianka.
2. O przyznaniu nagród i o wybraniu hasła autorzy będą powiadomieni przez Organizatora e-mailem.
3. Forma i termin realizacji Nagrody będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z laureatami.
4. Nagrody należy wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30.06.2017 r.
2
IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy konkursu mogą przesyłać jedynie te hasła, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.
2. Uczestnik, jako autor hasła nie może nim naruszać praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem hasła do celów promocyjnych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: konkurs@kudowa.pl
2. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych określonych w Regulaminie Konkursu uniemożliwia w nim udział.
3. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi na potrzeby związane z udziałem w konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich poprawienia.

 

 

Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie podane w załączniku.

 

załączone pliki
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1